نمایش دادن همه 7 نتیجه

سس تک نفره کچاپ

4,100 
سس کچاپ ساشه ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته 11

سس کچاپ تند تکنفره

4,200 
سس کچاپ تند ساشه ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 %، 15 %، سرکه با اسیدیته 11

سس کچاپ تند سطلی 8 کیلو

900,000 
سس کچاپ تند سطلی ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته

سس کچاپ تند فشاری

100,000 
سس کچاپ تند بطری ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته

سس کچاپ سطلی 3 کیلو

440,000 
سس کچاپ سطلی ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 درصد، شکر 15 درصد، سرکه با اسیدیته 11

سس کچاپ عروسکی

92,000 
سس کچاپ عروسکی بطری ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 %، شکر 15 %، سرکه با اسیدیته

سس کچاپ فشاری

98,000 
سس کچاپ بطری ترکیبات رب گوجه فرنگی با بریکس 36 : 29/5 %، شکر 15 %، سرکه با اسیدیته 11