درباره بشارت

صنایع غذایی بشــــــــــــــــارت

شرکت فـرآورده های گـوشتی بشـارت کهن تبریز، با نام تجاری بشارت در سال 1377، با هدف تولید انواع فرآورده های گوشتی در تبریز احداث گـردید. این مجموعه در سال 78 موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و در سال 79 شروع به اخذ پروانه های ساخت از اداره کل نظارت بر مواد غذایی کرد